Kaynağını W. James’ten alan çağdaş psikoloji kuramcılarının verilerinden ve 1990’lı yıllarda başlayan Pozitif psikolojiden köken alan Martin Saligman tarafından ortaya konan “PERMA” kuramının eğitim ve öğretime uyarlanması ile  ortaya çıkan bir eğitim modelidir.

Perma Koleji, Perma teorisinin kavramlarına bağlı kalarak yeni nesil geliştirici ve destekleyici bir eğitim modelidir. Bu eğitim modeli ışığında hedefimiz, okulumuzda kazandığı edinimleri günlük yaşantısında uygulayan ve bunları kendi geleceğini inşa etmek için kullanan bireyler yetiştirmektir. Bu noktada Perma Koleji, klasik eğitimin yanı sıra okul içi veya okul dışı etkinlikler içerisinde bu yaklaşımın temelinde bulunan; “olumlu duygular, yaşama bağlılık, ilişkiler, hayatın anlamı ve başarı” kavramları başlığında beş boyutta ele alınır. Positive Emotions (Olumlu Duygular), Engagement (Yaşama Bağlılık), Relationships (İlişkiler), Meaning (Anlam), Accomplishments (Başarı) kelimelerinin baş harfleriyle PERMA kelimesi oluşur.

Perma Koleji, bu teori ve kavramların çerçevesinde öğrencilerin iyi oluşuna odaklanarak mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim süreci geçirmesini sağlar.

Perma Koleji’nde ‘’Pozitif Öğrenme Modeli’’ ve ‘’PERMA’’ sistemi uygulanmaktadır. Perma Akademi eğitim modeli farlı disiplinlerin yönteminin birleşiminden oluşan multidisipliner / transdisipliner eklektik bir dinamik yapıdır. Kaynağı Martin Saligman’ın iyi oluş kuramına dayansa da diğer psikolojik ve pedagojik kuramlar ile diğer bilimlerin verilerinden de oluşmuş bir modeldir. Ancak insanı ve öğrencinin iyilik halini geliştirmeden yani 0’ı 10’a getirmeden doğru bir eğitim ve öğretim de yapılamaz. Temel mantık budur. Önce öğrencileri sıfırdan 10 getiriyoruz sonra öğrenmeye başlıyoruz.

“Perma modeli ” iyilik halini tanımlayan beş unsurun baş harflerinin birleşmesinden meydana gelen bir modeldir.

1- Pozitif Duygular ( Pozitif Emotion ): Yaşamdan yaptığın işten doyum olma halini

tanımlamaktadır. Yaptığımız işten keyif alma, haz ve memnuniyet, hoşlanma oluşturan yaşantılar bu unsur içinde yer alır. Pozitif duygular yaşantımıza, ruhsal iyilik halimize katkı sağlar.

2- Akış( Engagement): Bir işi yaparken, bir şeyle meşgul olurken zaman ve mekanı unutacak kadar akış hali yaşamamız gerekir. Akış yaşantısı içinde olmak ruhsal iyilik halimizin önemli bileşenlerinden biridir.

3- İlişkiler (Relationships): Başka insanlarla ilişki içinde olmak ruhsal iyilik halinin önemli bileşenlerinden biridir. Başkaları ile yakın bağlar içinde olmak iyilik halimiz için gereklidir. Yalnızlık, -sosyal izolasyon anlamındaki yalnızlık- iyilik halini olumsuz etkiler.

4– Anlam(Meaning) : Hayatımızın anlamının olup olmaması da iyilik halimizi belirleyen unsurlardandır. Hayatımızda bizden daha büyük/daha yüce bir şeyin parçası olmak isteğimizi gösterir. Öğrenciliğimiz anlamlı bir geleceğin, bir idealin parçasıysa ruh halimiz iyileşiyor. Tersine anlamsızlık ise iyilik halimize bozucu etki gösteriyor.

5– Başarı(Accomlishment): Bir şeyi başarma yaşantısı her insana iyi hisler, duygular hissettirir.